Lunds Historiedagar

Information inför årsmöte 27 juni 2024

Här kan du ladda ner verksamhetsberättelsen för 2023 och den ekonomiska redovisningen inför årsmötet. 

Verksamhetsberättelse föreningen Lunds historiedagar 2023

Ekonomisk redovisning 2023

Dagordning
§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Val av mötesordförande
§ 3 Val av mötessekreterare
§ 4 Val av justeringspersoner
§ 5 Fastställande av dagordning
§ 6 Frågan om mötets behöriga utlysande
§ 7 Verksamhetsberättelse
§ 8 Budget 2023
§ 9 Revisorns berättelse
§ 10 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
§ 11 Val av styrelse för verksamhetsåren 2024 och 2025
§ 12 Val av revisor för verksamhetsåren 2024 och 2025
§ 16 Lunds historiedag 2024 och Lunds historiedag 2025
§ 17 Övrigt
§ 18 Mötet avslutas